Tag: 2 roll mill

ยางพาราธรรมชาติ และกระบวนการแปรรูปยางพาราธรรมชาติ และกระบวนการแปรรูป

ยางธรรมชาติ น้ำยาง มาจาก ต้นยาง ลักษณธ น้ำสีขาว ด้วยวิธีการ นำมีดกรีดเปลือกยางธรรมชาติ คือ วัสดุพอลิเมอร์ที่มีต้นกำเนิดจากของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว คล้ายน้ำนม มีสมบัติเป็นคอลลอยด์ อนุภาคเล็ก มีตัวกลางเป็นน้ำ เนื้อหา อธิบาย1 ประวัติยางธรรมชาติ2 การผลิตยางธรรมชาติ3 รูปแบบของยางธรรมชาติ4 โครงสร้างหลักที่มีผลกระทบต่อสมบัติของยางธรรมชาติ5 ยางธรรมชาติประเภทอื่น ๆ (ปรับสภาพโครงสร้าง)6 การผสมยางธรรมชาติกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น ประวัติยางธรรมชาติยางธรรมชาติเป็นน้ำยางจากต้นไม้ยืนต้น มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือยางพาราหรือต้นยางพารา [1] ยางพารามีถินกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล และเปรู ทวีปอเมริกาใต้